Šta vlasnici električnih trotineta moraju da znaju - izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

SuperRegistracija Komentara: 1

Nedeljama se priča o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, a mediji pompenzno i tendenciozno prenose i izveštavaju o novostima. Komentatori često likuju zbog novih mera - bilo je anketa u kojima 68% učesnika smatra da el. trotineti samo smetaju na ulici a, sa druge strane, vozači trotineta sa nevericom i razočarenjem konstatuju da izmene donose brojne teškoće...

15.09.2023. stupaju na snagu izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja. Da razjasnimo odmah ono što je najviše zabrinjavalo vlasnike: električni trotineti se neće morati registrovati svake godine na način kao što se trenutno registruju automobili, skuteri ili motori. Nalepnica koju spominje Zakon o bezbednosti saobraćaja nije registraciona nalepnica koju vozila dobijaju svake godine na tehničkom pregledu ili teritorijalno nadležnoj policijskoj stanici.

Sporni Član 92g zasta navodi da vozač sme da upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica, ali nju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, i na njoj neće biti datum isteka registracije nego samo snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

(Način izdavanja, vođenja evidencija, izgled i način postavljanja nalepnice, propisuje ministar nadležan za unutrašnje poslove, na predlog Agencije za bezbednost saobraćaja. Da li je to trenutno propisano? Nije! Podsećamo da ova verzija Zakona stupa na snagu 15.09.2023. godine pa ćemo ispratiti dalja dešavanja.)

Priređivači ovih novosti tvrde da prate preporuke evropskog Komiteta za bezbednost saobraćaja. Po prvi put se u Zakonu spominju i tretiraju laka električna vozila i to na sledeći način:

Definicija glasi ovako: lako električno vozilo je motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg

Ko, gde i na koji način sme da upravlja električnim trotinetom?
Nije više dozvoljeno kretanje pešačkim površinama (pešačkim zonama, trotoarima). Vozač trotineta je obavezan da za kretanje koristi biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku.

Ali, zakon dalje navodi, „ukoliko ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, vozač lakog električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h."

I dalje: „Izuzetno od stava 2. ovog člana, vozač lakog električnog vozila koji je navršio 18 godina života može se kretati kolovozom na putu na kome je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/h." U pasusu iznad ograničenje od 30 km/h se odnosi, dakle, na maloletnike. Ali na javnim putevima mlađi od 14 godina uopšte ne smeju voziti električni trotinet.

Vozač lakog električnog vozila, kada se kreće kolovozom, sme da koristi kolovoz u širini od najviše 1 m od desne ivice kolovoza, osim na delu puta ispred raskrsnice ili drugog mesta na kome vozilo skreće ulevo, odnosno kada vrši preticanje ili obilaženje.

Ukoliko na putu postoji biciklistička traka, vozač lakog električnog vozila mora da se kreće desnom biciklističkom trakom u odnosu na smer kretanja saobraćaja.

Na biciklističkim stazama za saobraćaj u oba smera vozila, vozač mora da se kreće desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Ako se dva ili više vozača lakih električnih vozila kreću u grupi, dužni su da se kreću jedan za drugim.
Vozači električnih trotineta za vreme vožnje moraju da nose na glavi zakopčanu zaštitnu kacigu, i da imaju svetloodbojni prsluk kada se kreću kolovozom.

Vozači trotineta moraju da nose prsluk ili da budu osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom noću i u uslovima smanjene vidljivosti kada se kreću biciklističkom stazom, odnosno pešačko-biciklističkom stazom.

Kako će vozači el. trotineta morati prelaziti ulicu?
Prilikom prelaženja kolovoza, vozač ne sme da vozi lako električno vozilo, osim na prelazu biciklističke staze, odnosno pešačko-biciklističke staze preko kolovoza.

Prevoz druge osobe na trotinetu 
nije dozvoljen.

Nova verzija Zakona stupa na snagu 15.09.2023. godine pa ćemo ispratiti i dalja dešavanja vezana za primenu u praksi.