Atlas 24h pomoć na putu

Porez na prenos apsolutnih prava - kalkulator

Početna
Porez na prenos apsolutnih prava

Šta je porez na prenos apsolutnih prava?

U pitanju je vrsta poreza na imovinu i obavezu plaćanja ovog poreza predviđa Zakon o porezima na imovinu Republike Srbije. Porez na prenos apsolutnih prava je poslednji korak u proceduri prenosa vlasništva vozila između fizičkih lica. Plaćanjem poreza kupac postaje vlasnik vozila i ima obavezu da u zakonskom roku od 15 dana nakon overe ugovora kod notara, plati porez i zameni saobraćajnu dozvolu i tablice, ukoliko je u pitanju drugo registarsko područje kupca.

Izmenom Zakona o porezima na imovinu od 31. marta 2022. godine, ukinuta je obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kada se prenos uz naknadu vrši između fizičkih lica koja nisu u sistemu PDV-a.

Ko plaća porez na prenos apsolutnih prava?

Kupac je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, a iznos poreza predstavlja 2.5% od procenjene vrednosti vozila. Po starom zakonu obveznik je bio prodavac.

Vrednost upotrebljavanog motornog vozila se više ne određuje po katalogu AMSS, već je možete i sami izračunati koristeći naš kalkulator ↓

Da li porez na prenos apsolutnih prava može da plati prodavac?

Da, ukoliko je tako navedeno u kupoprodajnom ugovoru.Kalkulator poreza na prenos apsolutnih prava

Snaga motora: kW
Zapremina motora: ccm
Godište:

Kako se plaća porez na prenos?

 • Kreiranjem uplatnice na portalu eUprave, gde se uplata može izvršiti i skeniranjem QR koda. Pripremite saobraćajnu dozvolu kako biste prepisali tačne podatke vozila.
 • Odlaskom u agenciju - tehnički pregled koji pruža uslugu prevoda vlasništva vozila i tamo uplatite na šalteru platne institucije


Obračun poreza na prenos apsolutnih prava

Vrednost = (320 * radna zapremina motora + 6400 * snaga motora) * koeficijent starosti vozila.

Koeficijent starosti vozila možete pogledati u sledećoj tabeli:
 • 100% - za vozila do i preko navršene jedne godine starosti
 • 90% - za vozila preko navršene dve godine starosti
 • 80% - za vozila preko navršene tri godine starosti
 • 70% - za vozila preko navršene četiri godine starosti
 • 60% - za vozila preko navršenih pet godina starosti
 • 50% - za vozila preko navršenih šest godina starosti
 • 45% - za vozila preko navršenih sedam godina starosti
 • 40% - za vozila preko navršenih osam godina starosti
 • 35% - za vozila preko navršenih devet godina starosti
 • 30% - za vozila preko navršenih deset i više godina starosti


Kako se obračunava porez na prenos kada se kupoprodaja ne vrši između fizičkih lica ili kada se radi o poklonu?

Rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava, to je onaj stari način koji je bio obavezan za sve do aprila 2022. godine. Čak i kada ste oslobođeni plaćanja poreza, to se utvrđuje rešenjem poreskog organa iz razloga što činjenicu izuzetka od oporezivanja, ili drugačijeg načina obračuna poreza od samooporezivanja, službenik MUPa nema nadležnost da procenjuje već mu se prilažu dokazi o plaćenom porezu ili oslobođenju.


Koja vozila su oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

 • Ambulantna vozila
 • Vozila za obuku vozača, koja se prenose licu koje je registrovano za delatnost škole za vozače
 • Vozila koja su registrovana za taksi prevoz i prenose se licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti taksiranja
 • Vozila koja se prenose licu koje je registrovano za obavljanje delatnosti rent-a-car
 • Vozila kod kojih se prenos vrši radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda

Ko ne plaća porez na prenos apsolutnih prava?

 • naslednik prvog naslednog reda (deca ili bračni dug)
 • naslednik, odnosno poklonoprimac poljoprivrednik drugog naslednog reda koji nasleđuje, odnosno prima na poklon imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti, ako je sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem neprekidno živeo u domaćinstvu najmanje jednu godinu pre smrti ostavioca, odnosno pre prijema poklona
 • poklonoprimac – na imovinu koja mu je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledio da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa
 • fondacija, na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za ostvarivanje opštekorisnog cilja radi koga je fondacija osnovana
 • zadužbina, odnosno udruženje, osnovano radi ostvarivanja opštekorisnog cilja u smislu zakona koji uređuje zadužbine i fondacije, registrovano u skladu sa zakonom – na nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje osnovano
 • naslednik, odnosno poklonoprimac ambulantnih vozila, specijalnih putničkih vozila za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama, kao i putničkih vozila registrovanih za taksi prevoz, odnosno putničkih vozila za „rent a car” - ako je na dan nastanka poreske obaveze registrovan za obavljanje delatnosti škola za vozače, odnosno za taksi ili „rent a car”
 • na podelu imovine koja je zajednički stečena od strane supružnika za vreme trajanja braka, koja se vrši između bivših supružnika čime se uređuju njihovi imovinski odnosi u vezi sa razvodom braka
 • Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao naslednik, odnosno poklonoprimac
 • primalac donacije po međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava, neće plaćati porez na poklon
 • na imovinu primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave

Ko plaća manju stopu poreza od 1.5%?

Obveznici koji se u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja. Primeri u poklanjanju i nasleđivanju automobila sa stopom od 1.5% su:

 • Roditelji - kada im deca poklanjaju vozilo
 • Rođeni braća/sestre kada poklanjaju vozilo između sebe


Pročitajte još

Zakažite tehnički pregled

Pouzdano i jednostavno. Izaberite tehnički pregled i slobodan termin, unestite mobilni broj i dobićete SMS kod za potvrdu termina.

Atlas 24h pomoć na putu
Povratak na vrh stranice ↑